Logo

AVG, VIF, meldcode, klachtrecht en aansprakelijkheid

Meldcode

Wanneer er vermoeden is dat een kind in de knel zit vanwege huislijk geweld of iets dergelijks, bespreek ik dit met u. Om beter zicht op die situatie te verkrijgen maak ik gebruik van de Meldcode. Naa kennisgeving aan u voer ik het BSN van uw kind in de verwijsindex Fryslan (VIF) en kan ik zien of er een andere organisatie waar uw kind bekend is hetzelfde heeft gedaan. Is dat zo, dan ontstaat er binnen 7 dagen een match. Vanuit die match wordt onderzocht of en hoe er gehandeld moet worden, zodat het kind en de ouders ‘veilig thuis’ kunnen zijn. U wordt gekend in de ondernomen stappen.

Meer informatie de meldcode vindt u op deze website.

Privacy

In 2018 is de AVG aangescherpt. Dit houdt in dat ik privacygevoelige gegevens bescherm en in het mailverkeer geen namen van kinderen en BSN met u uitwissel. U kunt hetzelfde doen door de intakelijst middels een sleutel te beveiligen voordat u me die toestuurt.

Ik ben verplicht cliëntgegevens 15 jaar na het 18de levensjaar van de cliënt in een afgesloten, beveiligde digitale opslag te bewaren. Na 17 jaar worden deze gegevens vernietigd. Video opnames ten behoeve van de therapie kunnen in overleg na beëindiging van het traject vernietigd worden.

Beroepsaansprakelijkheid, klacht en tuchtrecht

Dit is vanuit de beroepsvereniging VITen koepel RBCZ geregeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de therapie, de therapeut, de contacten, dan nodig ik u uit om hierover in gesprek te gaan. Indien dit niet afdoend is, kunt u zich richten tot de VIT, zij zorgen ervoor dat u door de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de SCAG gehoord en gezien wordt, teneinde tot een voor alle partijen passende oplossing te komen. Uiteindelijk komen we er samen uit. Het belang van uw kind staat daarin altijd voorop.

Betalingsvoorwaarden

Indien u na een betalingsherinnering niet binnen de gestelde termijn tot betaling overgaat, is er overleg tot betalings uitstel of -spreiding mogelijk. Mocht u hierin niet kunnen voldoen, neemt u dan contact met me om om te voorkomen dat er een incasso noodzakelijk is.