Logo

AVG, VIF, meldcode, klachtrecht en aansprakelijkheid

Privacy

In 2018 is de AVG aangescherpt. Dit houdt in dat ik privacygevoelige gegevens bescherm en in het mailverkeer geen namen van kinderen en BSN met u uitwissel. U kunt hetzelfde doen door de intakelijst middels een sleutel te beveiligen voordat u me die toestuurt.

Ik ben verplicht cliëntgegevens 15 jaar na het 18de levensjaar van de cliënt in een afgesloten, beveiligde digitale opslag te bewaren. Na 17 jaar worden deze gegevens vernietigd. Video opnames ten behoeve van de therapie kunnen in overleg na beëindiging van het traject vernietigd worden.

Verwijsindex Fryslân (VIF)

De Verwijsindex Fryslân is een instrument om:

  • met andere instanties in aanraking te komen, die eveneens bij een cliënt en/of gezin betrokken zijn.
  • achter de zorggeschiedenis van een cliënt en/of gezin te komen, wat informatie kan geven over het nog te volgen zorgtraject.
  • indien er zorgen zijn om een cliënt, te onderzoeken of er meer partijen zijn die deze cliënt of dit gezin in de verwijsindex hebben geplaatst.

Wanneer het gebiedsteam betrokken is bij een gezin wordt een cliënt standaard in de Verwijsindex geplaatst teneinde goed af te stemmen en 1 hoofdbehandelaar te bepalen. Wanneer er bij het invoeren van het BSN van uw kind een match ontstaat, nemen ik contact op met de andere betrokken partij om op die manier elkaar op de hoogte te stellen van de doelen waaraan wordt gewerkt. Daarover informeer ik u zodat er transparantie is.

Meldcode

In geval er vermoeden is van ernstige zorgen omtrent uw kind dan deel ik dit allereerst met. Tevens volg ik de stappen van de meldcode en houd ik u op de hoogte van het vervolg. Het JENN, jeugdexpertise Team Noord Nederland, zal samen met u en mij op zoek gaan naar een passende oplossing zodat u en uw kind de regie terugkrijgen. Uiteindelijk is het doel ten allen tijde dat elk kind, elke ouder zich Gewoon Happy voelt.

Beroepsaansprakelijkheid, klacht en tuchtrecht

Dit is vanuit de beroepsvereniging VITen koepel RBCZ geregeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de therapie, de therapeut, de contacten, dan nodig ik u uit om hierover in gesprek te gaan. Indien dit niet afdoend is, kunt u zich richten tot de VIT, zij zorgen ervoor dat u door de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de SCAG gehoord en gezien wordt, teneinde tot een voor alle partijen passende oplossing te komen. Uiteindelijk komen we er samen uit. Het belang van uw kind staat daarin altijd voorop.

Betalingsvoorwaarden

Indien u na een betalingsherinnering niet binnen de gestelde termijn tot betaling overgaat, is er overleg tot betalings uitstel of -spreiding mogelijk. Mocht u hierin niet kunnen voldoen, neemt u dan contact met me om om te voorkomen dat er een incasso noodzakelijk is.